PRODUCT

KOMATSU FORKLIFT SYNCHRONIZER RING
OEM: 3EB-14-31310
MODEL: KOMATSU 1/2-F/R